Önümler

 • Aquarium accessories filter Far-infrared Bacteria House

  Akwarium esbaplary Uzak infragyzyl bakteriýalar öýi

  Uzak infragyzyl bakteriýalar öýi, az mukdarda uzak infragyzyl şöhleleri ýaýratmak arkaly suwdaky zyýanly bakteriýalary netijeli öldürip bilýän täze bio süzgüçdir. Esasy häsiýeti ammiak ýaly zyýanly elementleri çalt aýyryp bilýän gowy gözenekli süzgüçdir. , nitrit, kükürtli wodorod we suwdan agyr metal. Mundan başga-da, süzgüç galyndylaryň we suwotularyň ösmeginiň öňüni alýar. Süzgüç PH durnuklaşdyrmak bilen birlikde ajaýyp görünýän hapalary siňdirmek ukybyna hem eýedir. Täze önüm bio üstünde oturar. süzmek.

 • Ceramic foam filter for aluminum casting

  Alýumin guýmak üçin keramiki köpük süzgüji

  Köpük keramika esasan guýma we guýma jaýlarynda alýumin we alýumin erginlerini süzmek üçin ulanylýar. Ajaýyp termiki zarba garşylygy we eredilen alýuminiýden poslama garşylygy bilen, goşulmalary netijeli ýok edip biler, duzlanan gazy azaldyp, laminar akymy üpjün edip biler, soňra süzülen metal ep-esli arassalanar. Arassa metal has ýokary hilli guýmalara, az galyndylara we az mukdarda kemçiliklere sebäp bolýar, bularyň hemmesi aşaky girdejä goşant goşýar.

 • SIC Ceramic Foam filter For metal filtration

  SER keramiki köpük süzgüji Metal süzmek üçin

  SIK keramiki köpük süzgüçleri, soňky ýyllarda guýma kemçiligini azaltmak üçin täze eredilen metal süzgüç hökmünde işlenip düzüldi. Lighteňil agramly, ýokary mehaniki kuwwatlylygy, uly aýratyn ýer meýdanlary, ýokary gözenekli, ajaýyp termiki zarba garşylygy, eroda garşylygy, ýokary öndürijiligi bilen, SIC keramiki köpük süzgüji, eredilen demir we garyndydan, düwünli çoýun guýmalaryndan süzmek üçin niýetlenendir. , çal demir guýma we ýumşak guýma, bürünç guýma we ş.m.

 •  Alumina ceramic foam filter for Steel Casting Industry

   Polat guýma pudagy üçin alýumin keramiki köpük süzgüji

  Köpük keramiki görnüşi köpük görnüşine meňzeş gözenekli keramika görnüşidir we adaty gözenekli keramika we bal ary gözenekli keramikadan soň ösen gözenekli keramiki önümleriň üçünji nesli. Bu ýokary tehnologiýaly keramikanyň üç ölçegli birleşdirilen gözenekleri bar, görnüşi, gözenegiň ululygy, geçirijiligi, ýerüsti meýdany we himiki aýratynlyklary dogry sazlanyp bilner we önümler “berk köpük” ýa-da “farfor gubka” ýalydyr. Organiki däl metal däl süzgüç materialynyň täze görnüşi hökmünde köpük keramiki ýeňil agramyň, ýokary güýjüň, ýokary temperatura garşylygyň, poslama garşylyk, ýönekeý dikeldiş, uzak ömrüň dowamlylygy we gowy süzgüç we adsorbsiýanyň artykmaçlyklaryna eýedir.

 • Zirconia Ceramic Foam Filters for Casting Filtration

  Filtrasiýa üçin zirkon keramiki köpük süzgüçleri

  Zirkoniýa keramiki köpük süzgüji, fosfatsyz, ýokary birleşdiriji nokat, ýokary gözenekli we mehanokimiki durnuklylyk we eredilen polatdan termiki zarba we poslama garşy ajaýyp garşylyk bilen häsiýetlendirilýär, goşulmalary netijeli aýyryp, duzlanan gazy azaldyp we eredilende laminar akymy üpjün edip biler. zekoniýa köpügi süzüldi, önümçilik wagtynda berk ölçegli çydamlylyk üçin işlenýär, fiziki häsiýetleriň we takyk çydamlylygyň bu kombinasiýasy, eredilen polat, ergin polat we poslamaýan polat we ş.m.

 • RTO Heat Exchange Honeycomb Ceramic

  RTO ýylylyk çalşygy bal ary keramikasy

  Täzelenýän termiki / katalitik oksidleýji (RTO / RCO) Awtoulag boýag, himiýa senagaty, elektron we elektrik önümçiligi pudaklarynda giňden ulanylýan Howply howany hapalaýjy maddalary (HAP), üýtgäp durýan organiki birleşmeleri (VOC) we ysly zyňyndylary we ş.m. ýok etmek üçin ulanylýar. senagaty, Aragatnaşyk ýangyç ulgamy we ş.m. Keramiki bal ary, RTO / RCO-nyň gurluş taýdan täzelenýän serişdesi hökmünde görkezilýär.

 • Catalyst carrier cordierite honeycomb ceramics for DOC

  DOC üçin katalizator daşaýjy kordierit bal ary keramikasy

  Keramiki bal ary substraty (katalizator monolit), katalizator göteriji hökmünde awtoulag zyňyndylaryny arassalaýyş ulgamynda we senagat gaz çykaryjy gaz arassalaýyş ulgamynda giňden ulanylýan senagat keramiki önüminiň täze görnüşidir.

 • Infrared honeycomb ceramic plate for BBQ

  “BBQ” üçin infragyzyl bal ary keramiki plastinka

  Ajaýyp güýç Bitewi şöhle saçýan
  Ajaýyp termiki zarba garşylygy 30 ~ 50% energiýa tygşytlaň alawsyz ýakyň.
  Hil çig mal.
  Kordierit, alýumin, mullitdäki keramiki substrat / bal ary
  Köp ululyklar bar.
  Adaty ululygymyz 132 * 92 * 13mm Emma müşderiniň peçine görä doly energiýa tygşytlaýjy we täsirli ýanmak üçin dürli ululyklary öndürip bileris.

 • Cordierite DPF Honeycomb Ceramic 

  Kordierit DPF Bal ary keramikasy 

  Kordierit dizel aýratyn süzgüji (DPF)
  Iň ýaýran süzgüç kordieritden ýasalýar. Cordierite süzgüçleri ajaýyp süzgüç netijeliligini üpjün edýär
  arzan (Sic diwar akymynyň süzgüji bilen deňeşdirme). Esasy kemçilik, kordieritiň ereýän nokadynyň pes bolmagydyr.

 • Adsorbent Desiccant Activated Alumina Ball

  Adsorbent Desiccant işjeňleşdirilen Alumina topy

  Işjeňleşdirilen alýuminiň mikro ýollary köp, şonuň üçin aýratyn ýeri uly. Adsorbent, desikant, defluorinleýji serişde we katalizator göteriji hökmünde ulanylyp bilner. Mundan başga-da, suwy süýjediji we polýus-molekulýar adsorbentdir, adsorbsirlenen molekulýar polýarizasiýa görä, birikdiriji güýç suw, oksid, sirke kislotasy, aşgar we ş.m. üçin güýçlidir. suwda, giňelme ýok, tozan ýok, ýarylmaýar.

 • Potassium Permanganate Activated Alumina

  Kaliý Permanganat işjeňleşdirilen alýumin

  Productionörite önümçilik prosesi bilen işjeňleşdirilen alýuminada KMnO4, ýokary temperaturadan soň ýörite işjeňleşdirilen alýumin göterijini kabul edýär
  çözgüdi gysmak, dekompressiýa we beýleki önümçilik amallary, adsorbsion kuwwaty şuňa meňzeş önümlerden iki esse köp.

 • High Quality Adsorbent Zeolite 3A Molecular Sieve

  Qualityokary hilli adsorbent Zeolit ​​3A molekulýar elek

  Molekulýar elek 3A görnüşi, aşgar metal alýumin-silikat; bu kristal gurluşynyň kaliý görnüşidir. 3A görnüşi, takmynan 3 angstromyň (0,3nm) täsirli gözenegi açýar. Bu çyglylyga ýol açmak üçin ýeterlikdir, ýöne polimerleri emele getirip biljek doýmadyk uglewodorodlar ýaly molekulalary hasaba almaýar; we şeýle molekulalary suwsuzlandyranda ömri ulaldýar.